Druhý ročník denného hokejového kempu
Ha Slávia Prešov
Navštívte náš facebook
HA Slávia Prešov

Druhý ročník denného hokejového kempu HA Slávia Prešov

Kemp je určený pre deti od 5 do 12 rokov. Počet účastníkov je obmedzený.

Hráči budú rozdelení do skupín podľa veku a výkonnosti. Kemp je vhodný aj pre dievčatá.

1. Termín

Letného kempu

od 02.07.2018 do 06.07.2018

2. Termín

Letného kempu

od 09.07.2018 do 13.07.2018

3. Termín

Letného kempu

od 16.07.2018 do 20.07.2018

4. Termín

Letného kempu

od 23.07.2018 do 27.07.2018

Cena kempu zahŕňa

 • kompletné vypožičanie výstroje vrátane korčúľ
 • pitný režim ,desiata, obed a olovrant
 • 2x denne tréning na ľade s minimálne 3 skúsenými hokejovými trénermi a tréning v telocvični
 • celodenný pedagogický dohľad
 • výlet
 • dres s menom dieťaťa a logom
 • tričko s menom dieťaťa a logom
 • čiapka s logom HA Slávia Prešov
 • diplom
Miesto konania

Zimný štadión PSK aréna, Pavla Horova 33 , 080 01 Prešov

Program tréningového dňa

Pondelok, Streda, Piatok
 • 07:00 – 08:00  Príchod (rodičia privedú dieťa na miesto konania kempu)
 • 08:00 – 08:30  Rozcvička (šprinty, rozvoj rýchlych svalových vlákien)
 1. 09:00 – 10:00  Tréning na ľade (rozvoj hernej činnosti jednotlivca)

 2. 10:30 –  11:00  Desiata

 3. 11:00 –  12:00  Telocvičňa (suchý tréning)

 4. 12:30 –  13:30  Obed ( teplá strava)

 5. 14:00 –  14:30  Aktívny oddych (strečing)

 6. 14:30 –  15:30  Tréning na ľade

 7. 16:00 –  16:30  Odchod (rodičia si prídu v tomto čase po svoje deti)

Program tréningového dňa

Utorok, Štvrtok
 • 07:00 – 08:00  Príchod (rodičia privedú dieťa na miesto konania kempu)

  08:00 – 08:30  Rozcvička (šprinty, rozvoj rýchlych svalových vlákien)

  09:00 – 10:00  Tréning na ľade (rozvoj hernej činnosti jednotlivca)

  10:30 – 11:00   Desiata

  11:00 –  12:00  Telocvičňa (suchý tréning)

  12:30 – 13:30   Obed

  14:00 – 16:00   Výlet (Utorok – Opálové Bane , Štvrtok – ZOO Košice)

  16:00 – 16:30   Odchod (rodičia si prídu v tomto čase po svoje deti)

   

Denný rozvrh je orientačný, môže sa zmeniť podľa okolností.

CENA KEMPU: 165 € / osoba / 5 dní

Záväznú prihlášku vyplňte do 15.06.2018. Po odoslaní prihlášky je nutné uhradiť zálohu za kemp vo výške 65,-€ ( možnosť uhradiť aj plnú sumu) do 10 kalendárnych dní odo dňa registrácie. Ak objednávateľ nezaplatí zálohu do 10 pracovných dní od vyplnenia prihlasovacieho formuláru na www.pskarena.sk, rezervácia sa ruší a miesto je odstúpené inému záujemcovi. Odoslaním prihlášky súhlasíte so všeobecne zmluvnými podmienkami.

 AKCIA :

Členovia HA Slávia Prešov, minuloročný absolventi hokejového kempu- 10%  zľava z ceny kempu.

Bankové spojenie

Československá obchodná banka, a.s.

Účet: SK84 7500 0000 0040 2406 8948

Kód:  CEKOSKBX

Názov odosielateľa: Uviesť meno dieťaťa

Bližšie informácie na tel. čísle 0948 172 121 alebo na emailovej adrese: prihlasky@slaviapresov.sk

Poznámka

Je potrebné so sebou doniesť:

– kópiu karty poistenca

– hokejovú výstroj – nie je nutná 

– športové oblečenie a obuv do telocvične

– 2 x suché prádlo (ribano, termoprádlo, ponožky)

Nie je dovolené nosiť predmety, ktoré rozptyľujú pozornosť, prípadne ohrozujú zdravie a bezpečnosť. Klenoty, mobilné telefóny, hodinky a väčšie sumy peňazí nosí každý na vlastnú zodpovednosť. Škody spôsobené úmyselným konaním budú prekonzultované so zákonným zástupcom dieťaťa, poškodenou stranou a hradené až do výšky ako určil majiteľ, alebo prevádzkovateľ zariadenia.

Poď hrať za náš tím

Registrácia letný kemp 2018

Please enter your email, so we can follow up with you.
Ulica
Mesto
Označte číslo ako v škole pričom 1 znamená nejlepšie a 5 najhoršie.
Vyber jednu z možností
Uveďte názov materského klubu, alebo neregistrovaný
Vyber jednu z možností
Vyber jednu z možností
• Týmto sa zaručujeme, že naše dieťa je spôsobilé po zdravotnej, mentálnej a fyzickej stránke zúčastniť sa hokejového kempu, sme si vedomí jeho zdravotného stavu a o všetkých zdravotných problémoch sme informovali organizátorov hokejového kempu. • Účastník kempu alebo zákonný zástupca účastníka súhlasia zo zverejnením fotografií alebo video záberov z aktivít v kempe na stránke www.pskarena.sk, alebo na facebookovej stránke. Zároveň súhlasia s uvedením fotografií alebo záberov v propagačných materiáloch organizátora kempu. Jedná sa o situácie, kde sú osobne prítomní účastníci kempu. • Vyhlasujem, že moje dieťa neprejavuje príznaky akútneho ochorenia a že regionálny úrad verejného zdravotníctva ani lekár všeobecnej starostlivosti pre deti a dorast menovanému dieťaťu nenariadil karanténne opatrenia ( karanténu , zvýšený zdravotný dozor alebo lekársky dohľad). Nie je mi známe , že by dieťa , jeho rodičia alebo iné osoby , ktoré s ním žijú spoločne v domácnosti, prišli v priebehu ostatného mesiaca do styku s osobami, ktoré ochoreli na prenosné ochorenie ( napr. hnačka, angína, vírusový zápal pečene , zápal mozgových blán, horúčkové ochorenie s vyrážkami). Som si vedomý(á) právnych následkov v prípade nepravdivého vyhlásenia , najmä som si vedomý(á), že by som sa dopustil(a) priestupku podľa § 56 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane , podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Odoslaním formulára súhlasíte so všeobecno zmluvnými podmienkami